Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
Hỗ trợ bán hàng
TIN TIÊU ĐIỂM

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Điều 1: Cơ cấu tổ chức quản lý của Trung tâm

Trung tâm Phát triển sức khoẻ cộng đồng có cơ cấu tổ chức quản lý như sau:

- Ban Giám đốc (gồm Giám đốc và tối đa 02 phó Giám đốc)

- Bộ phận văn phòng

- Các phòng nghiệp vụ (để triển khai các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm)

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức có thể thay đổi phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

 

Điều 2: Ban Giám đốc trung tâm

-         Ban Giám đốc Trung tâm bao gồm Giám đốc và tối đa 02 Phó Giám đốc

       Giám đốc Trung tâm do chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng thư ký hội.

       Các Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam  bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

-         Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm

·     Là người điều hành trực tiếp hoạt động hàng ngày và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm;

·     Là đại diện theo pháp luật của Trung tâm trước pháp luật;

·     Là chủ tài khoản của Trung tâm;

·     Điều hành hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật.

 

-         Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Giám đốc Trung tâm

·     Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ cụ thể được phân công;

·     Khi được uỷ quyền thay mặt Giám đốc phụ trách Trung tâm thì Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật và trước Hội về mọi hoạt động của Trung tâm trong thời gian được uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3:  Kế toán trưởng và các phòng ban chuyên môn

-      Kế toán trưởng của Trung tâm do Giám đốc trung tâm tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm;

-      Kế toán trưởng có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện các công việc kế toán của Trung tâm theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trung tâm

       Cán bộ, nhân viên của trung tâm nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, điều lệ  hoạt động của Trung tâm và hoàn thành tốt các công việc được phân công.

Điều 5: Tổ chức Đảng và tổ chức xã hội của Trung tâm

       Trung tâm có các tổ chức Đảng, đoàn thể (khi đủ điều kiện), hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.

Điều 6: Quản lý lao động trong Trung tâm

       Người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm theo chế độ hợp đồng lao động , được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ Luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chấp hành nội quy lao động và quy chế trả lương, quy chế khen thưởng và kỷ luật của Trung tâm;

       Giám đốc Trung tâm là người quyết định tuyển dụng lao động trên cơ sở người lao động có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc và quy chế tuyển dụng lao động của Trung tâm.

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

 

Điều 7: Nguồn tài chính

Tài chính của Trung tâm hình thành từ các nguồn thu:

-      Nguồn vốn ban đầu do Hội y học dự phòng cung cấp

-      Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

-      Nguồn thu hợp pháp khác (vốn vay ngân hàng, vay của các tổ chức tín dụng, nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đóng góp của các thành viên trung tâm ...)

-      Nguồn thu từ các dịch vụ khác trong lĩnh vực y học dự phòng

Điều 8: Sử dụng và phân bổ tài chính của trung tâm

       Trung tâm sử dụng tài chính theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Hội Y học dự phòng Việt Nam, các khoản chi của trung tâm gồm:

-        Chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm

-        Chi thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ do Trung tâm thực hiện

-        Chi trả lương, phụ cấp ... cho cán bộ, nhân viên, người lao động và cộng tác viên tham gia các hoạt động của Trung tâm

-        Thực hiện các nghĩa vụ đối với Hội và Nhà nước

-        Trích lập các quỹ theo quy định:

               + Quỹ phát triển

               + Quỹ khen thưởng

               + Quỹ phúc lợi

               + Quỹ dự phòng rủi ro

       Việc trích lập quỹ do Giám đốc Trung tâm quyết định trên cơ sở được Hội Y học dự phòng Việt Nam phê duyệt phù hợp với quy định của Pháp luật.

       Trường hợp lợi nhuận không đủ bù chi, Giám đốc trung tâm sẽ chịu trách nhiệm và được phép trích lập quỹ để bù đắp.

Điều 9: Năm tài chính và báo cáo tài chính của Trung tâm

       Năm tài chính của Trung tâm bắng đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Riêng năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày Trung tâm được cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm đó.

       Trung tâm thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo quy định của Pháp lệnh kế toán và thống kê và các hướng dẫn của Bộ tài chính.

       Việc thu, chi tài chính của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

GIẢI THỂ

Điều 10: Giải thể Trung tâm

       Trung tâm giải thể trong các trường hợp sau:

-         Trung tâm xin tự giải thể theo quy định và Hội Y học dự phòng Việt Nam ra quyết định giải thể;

-         Bị thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ.

-         Không chấp hành điều lệ hội, vi phạm pháp luật đến mức bị buộc giải thể.

       Thủ tục và trình tự giải thể trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

                                               

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11: Sửa đổi, bổ sung điều lệ trung tâm

       Trong quá trình hoạt động, Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hoạt động;

       Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ  do Chủ tịch Hội y học dự phòng Việt Nam phê duyệt và phải được sự nhất trí của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

 

Điều 12: Hiệu lực thi hành

          Điều lệ này gồm 06 chương và 19 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký và  được áp dụng trong phạm vi Trung tâm Phát triển sức khoẻ cộng đồngTẠP CHÍ YHDP
VIDEO CLIP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
HỘI VIÊN HỘI YHDP
 • TVNIHE
 • TVWHO
 • TVVien Dinh Duong
 • TVVien SKNNMT
 • TVCDC
 • TVVSYTCC
 • TVDHYTCC
 • TVYTDP Quang Ninh
 • TVDHY TP HCM
 • TVDH Y
 • TVVien Sot ret
 • TVTCMR
 • TVVSDT Tay Nguyen
 • TVPasteurNhaTrang
 • Vien vac xin va sinh pham y te
 • TVPasteurHCM
Quy chế hoạt động Quy chế hoạt động
4.5/5 84