HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2019
  • Hoi nghi Khoa hoc 2019
Cuoc chien voi SARS-CoV-2 cua nhan vien y te Dieu it nguoi biet ve nhung bo quan ao chong dichQuyet dinh thanh lap Ban to chuc su kien Khoa hoc Hoi YHDP Viet NamSU THAY DOI KHANG NGUYEN VIRUS CUM  VAI TRO CUA VIEC TIEM VACCINE CUM TRONG DAI DICH COVID-19GSTS DANG DUC ANH DUOC BO NHIEM LAI CHUC VU VIEN TRUONG VIEN VE SINH DICH TE TRUNG UONGThao go nhung rao can cung CDC cac tinhHoi nghi Ban chap hanh Hoi Y hoc du phong Viet NamKet qua thi dau giai Bong ban Hoi Y hoc Du phong lan thu nhat 2019THONG CAO BAO CHI TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DUOC VIET NAM  VIETNAM MEDI-PHARM 2019Thong bao Hoi thao khoa hoc Viem nhiem phu khoa Thuc trang va Giai phap
Liên hệ trực tuyến
Hỗ trợ kĩ thuật
Hỗ trợ kĩ thuật
Đặt tạp chí
tapchiyhocduphong.vn
TIN TIÊU ĐIỂM

Báo cáo JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm


Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015, đồng thời chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2016 – 2020. Báo cáo JAHR 2014 một mặt hỗ trợ xây dựng kế hoạch năm 2015, đồng thời cần tính tới thời điểm chuẩn bị xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành y tế và tổng kết 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến y tế.

 

Phần I của Báo cáo JAHR 2014 sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch 2015 thông qua việc cập nhật thực trạng hệ thống y tế, cập nhật kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2011-2013, và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Để đáp ứng nhu cầu cung cấp sớm những thông tin hỗ trợ xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020, Phần I sẽ dành 1 chương phân tích đánh giá tình trạng sức khoẻ, các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ. Đồng thời, trong khi đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch trong 3 năm đầu của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, sẽ chú trọng đề xuất sơ bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

 

Phần II là phần báo cáo chuyên đề về “Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm” với mục tiêu đánh giá thực trạng chính sách, việc thực hiện chính sách phòng chống bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam, xác định các vấn đề ưu tiên và đề xuất giải pháp.

 

Dưới đây là dự thảo đề cương báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014.

 

PHẦN MỘT: CẬP NHẬT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ

 

Chương I: Tình trạng sức khỏe nhân dân và các yếu tố ảnh hưởng

 

Cần đáp ứng yêu cầu phân tích bối cảnh để xây dựng kế hoạch 5 năm

 

1. Tình trạng sức khỏe nhân dân

 

- Mô tả, phân tích tình trạng sức khoẻ và gánh nặng bệnh tật theo các nhóm dân cư theo vùng miền, dân tộc, hoàn cảnh kinh tế …

 

- Phân tích sự khác biệt về các chỉ số sức khoẻ và gánh nặng bệnh tật theo tuổi, giới, các nhóm dân cư theo kinh tế, xã hội, dân tộc và vùng, miền

 

- Các bệnh, nhóm bệnh có tỷ trọng lớn hàng đầu trong gánh nặng bệnh tật, trong các chương trình y tế quốc gia

 

- Phân tích xu hướng bệnh tật, chú ý tới các bệnh có tỷ trọng lớn trong gánh nặng bệnh tật

 

(tham khảo các chỉ số về kỳ vọng sống ở các mức tuổi khác nhau; morbility; mortality…)

 

2. Các yếu tố tác động đến sức khỏe nhân dân

 

- Phân tích bối cảnh chung của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, đô thị hóa ở Việt Nam

 

- Đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của sự thay đổi của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, dân số; môi trường và hành vi, lối sống đối với tình trạng sức khoẻ nhân dân

 

(Có số liệu dẫn chứng cụ thể, không chỉ phân tích lý thuyết chung)

 

3. Khuyến nghị định hướng chính sách phát triển y tế trong bối cảnh nêu trên

 

Chương II. Cập nhật thực trạng hệ thống y tế

 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2014

 

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 5 năm 2011–2015

 

(bám sát KH 5 năm 2011-2016, đánh giá kết quả thực hiện, các khó khăn, trở ngại, phân tích xu hướng diễn biến, với số liệu thống kê chi tiết, chú ý khuyến nghị cho 2015 và cho 2016-2020. Cần có sự khác biệt so với JAHR 2013)

 

2.1.Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế

 

(có mục đánh giá về đổi mới quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch trong ngành y tế)

 

2.2. Nhân lực y tế

 

2.3. Tài chính y tế

 

2.4. Dược và trang thiết bị y tế

 

2.5. Hệ thống thông tin y tế

 

2.6. Cung ứng dịch vụ CSSK (CSSK ban đầu, y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số - KHHGĐ, dịch vụ khám, chữa bệnh)

 

3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2011–2015

 

2.4. Tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (các mục tiêu 1, 4, 5, 6,7)

 

PHẦN HAI: CHUYÊN ĐỀ “TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM”

 

Chương III. Tổng quan về tình hình mắc bệnh KLN, chiến lược và thực hiện chiến lược dự phòng, kiểm soát bệnh KLN trên thế giới

 

- Khái niệm về bệnh KLN, sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật tại các nước phát triển, đang phát triển, bệnh KLN trong gánh nặng bệnh tật toàn cầu (global BOD), sự thay đổi về nhận thức đối với bệnh KLN

 

- Các chính sách, chiến lược của UN, WHO và các tổ chức quốc tế khác nhằm đối phó với bệnh KLN (các nghị quyết, chiến lược của WHO năm 2000, chương trình hành động của WHO 2008-2013, Tuyên bố Moskva của Hội nghị toàn cầu Bộ trưởng về Lối sống lành mạnh và NCD 2011, Tuyên bố 66/2 của UN 2011 về  dự phòng và kiểm soát NCD; Chương trình hành động của WHO thực hiện tuyên bố  66/2 của UN (chương trình hành động dự phòng, kiểm soát NCD giai đoạn 2013-2020);

 

- Cải cách CSSK ban đầu nhằm mục tiêu phòng chống, kiểm soát bệnh KLN

 

- Chính sách, chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược phòng chống bệnh KLN ở một số nước

 

….

 

Chương 4. Dịch tễ học NCD ở Việt Nam, gánh nặng bệnh tật của các bệnh KLN, tổng quan về chính sách, chiến lược phòng chống bệnh KLN và kiểm soát các yếu tô nguy cơ ở Việt Nam

 

- Diến biến mô hình bệnh tật tại VN, sự bùng phát bệnh KLN, tỷ lệ mắc bệnh, tử vong của 4 nhóm bệnh KLN chính (tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và tiểu đường)

 

- Gánh nặng kinh tế của bệnh KLN tại Việt Nam

 

- Diến biến về các yếu tố nguy cơ từ lối sống không lành mạnh (rượu bia, thuốc lá, chế độ dinh dưỡng không phù hợp và thiếu hoạt động)

 

- Tổng quan các chiến lược, chính sách, chương trình phòng chống các bệnh không lây nhiễm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ (với 4 nhóm bệnh và các yếu tố nguy cơ chính)

 

- …

 

Chương 5. Phòng chống các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam: chính sách, thực trạng triển khai, thành tựu và thách thức

 

Với mỗi nhóm bệnh, cần nêu rõ: thực trạng và xu hướng, các yếu tố nguy cơ, phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong chính sách, chiến lược hiện hành, thực tiễn triển khai, những kết quả đã đạt được, thách thức, các vấn đề chưa được giải quyết, các vấn đề cần ưu tiên giải quyết, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm trong 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020.

 

Dự kiến xây dựng báo cáo chuyên đề cho 4 nhóm bệnh:

 

- Bệnh tim mạch

 

- Ung thư

 

- Bệnh hô hấp mạn tính

 

-Tiểu đường

 

Chương 6. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ

 

Mô tả, phân tích, đánh giá chính sách (liên ngành), chiến lược nhằm kiểm soát, hạn chế tác hại của các yếu tố nguy cơ và thực trạng thực hiện các chính sách, chiến lược đó (thành tựu, khó khăn), xác định các vấn đề ưu tiên, đề xuất các giải pháp.

 

Dự kiến tập trung vào các yếu tố:

 

- Hút thuốc lá

 

- Lạm dụng rượu, bia

 

- Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh

 

- Thiếu vận động

 

Chương 7. Hệ thống y tế và phòng chống bệnh KLN

 

Đánh giá hệ thống y tế hiện nay được thiết kế, tổ chức đáp ứng được yêu cầu phòng chống kiểm soát bệnh KLN và các yếu tố nguy cơ chưa, nhằm vào một số nội dung:

 

- Phòng chống và kiểm soát bệnh lây nhiễm được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của hệ thống y tế?

 

- Thiết kế của hệ thống y tế đã được định hướng nhằm phòng chống kiểm soát bệnh KLN?

 

- Năng lực của hệ thống y tế (đặc biệt là y tế cơ sở và CSSK BĐ)  đã được xây dựng đáp ứng việc phòng chống kiểm soát bệnh KLN?

 

- Hệ thống y tế đã có năng lực giám sát, theo dõi tình hình bệnh KLN?

 

- Hoạt động nghiên cứu về dự phòng, kiểm soát bệnh KLN và các yếu tố nguy cơ được khuyến khích, chú trọng?

 

 

- Phòng chống bệnh KLN là một trong các yêu cầu của kế hoạch,  chương trình phát triển? Hợp tác liên ngành, sự tham gia của hệ thống chính trị trong phòng chống bệnh KLN?

 

- …

 

Xác định các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế trong phòng chống bệnh KLN, đề xuất các giải pháp.

 

Nguồn Ban biên tập báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm (JAHR)

 


Tag: mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quantổng kết 15 năm thực hiệnngànhxây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020tính tới thời điểm chuẩnđồng thờimặt hỗ trợ xây dựng kế hoạch năm 2015báo cáo jahr 2014tế 2016 – 2020việc xây dựng kế hoạch 5 năm ngànhđồng thời chuẩnnăm tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVNIHE
TVWHO
TVVien Dinh Duong
TVVien SKNNMT
TVCDC
TVVSYTCC
TVDHYTCC
TVYTDP Quang Ninh
TVDHY TP HCM
TVDH Y
TVVien Sot ret
TVTCMR
TVVSDT Tay Nguyen
TVPasteurNhaTrang
Vien vac xin va sinh pham y te
TVPasteurHCM
VIDEO CLIP
Báo cáo JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm Báo cáo JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm
3.0/5 1033